Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Projekty własne i inne

 

- logootypy_lsr_2014_2020.jpg

Przedsięwzięcie: I.I.1 Systemy informacji o produktach, usługach, zasobach lokalnych na obszarze LGD

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł (w przypadku jednostki sektora finansów publicznych kwota 50 000 zł jest kwotą kosztów kwalifikowalnych)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%, LGD: 100%
Sposób realizacji: konkurs/operacja własna

Opis: Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych

Wskaźnik produktu: Liczba systemów/ narzędzi informacji: 1

Nabór:
II połowa 2016 roku: 50 000 zł (Liczba systemów/ narzędzi informacji: 1)

Przedsięwzięcie: I.I.2 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD
i opracowanie koncepcji marki LGD

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł (w przypadku jednostki sektora finansów publicznych kwota 50 000 zł jest kwotą kosztów kwalifikowalnych)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%, LGD: 100%
Sposób realizacji: konkurs/operacja własna

Opis: Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych

Wskaźnik produktu: Liczba opracowań/ dokumentacji dotyczących obszaru LGD: 1

Nabór:
II połowa 2016 roku: 50 000 zł (Liczba opracowań/ dokumentacji dotyczących obszaru LGD: 1)

 

Przedsięwzięcie: I.I.4 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł do 300 000 zł
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%
Sposób realizacji: konkurs

Opis: Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej przystosowanej do obsługi co najmniej 1000 osób rocznie

Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 14

Nabór:
I połowa 2017 roku: 840 000 zł (Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 14)

 

Przedsięwzięcie: I.I.6 Rozwój kompetencji i kwalifikacji osób/pracowników sektora turystycznego

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł (w przypadku jednostki sektora finansów publicznych kwota 50 000 zł jest kwotą kosztów kwalifikowalnych)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%, LGD: 100%
Sposób realizacji: konkurs/operacja własna

Opis: Wzmocnienie kapitału społecznego

Wskaźnik produktu: Liczba szkoleń: 5

Nabór:
II połowa 2017 roku:
50 000 zł (Liczba szkoleń: 5)
 

Przedsięwzięcie: I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł do 150 000 zł (w przypadku jednostki sektora finansów publicznych dofinansowanie nie może być wyższe niż 95 445 zł)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%
Sposób realizacji: konkurs

Opis: Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych; wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw; w zakresie świadczenia usług turystycznych; w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych

Wskaźnik produktu: Liczba współpracujących podmiotów: 5, w tym liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR: 1

Nabór:
II połowa 2017 roku:
150 000 zł (Liczba współpracujących podmiotów: 5, w tym liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR: 1)

 

Przedsięwzięcie: I.II.4 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł (w przypadku jednostki sektora finansów publicznych kwota 50 000 zł jest kwotą kosztów kwalifikowalnych)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%, LGD: 100%
Sposób realizacji: konkurs/operacja własna

Opis: Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR

Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń: 3

Nabór:
II połowa 2017 roku:
50 000 zł (Liczba wydarzeń: 3)

 

Przedsięwzięcie: I.III.1 Lokalny system wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego (sektora pozarządowego i podmiotów sektora ekonomii społecznej)

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł (w przypadku jednostki sektora finansów publicznych kwota 50 000 zł jest kwotą kosztów kwalifikowalnych)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%
Sposób realizacji: konkurs/operacja własna

Opis: Wzmocnienie kapitału społecznego

Wskaźnik produktu: Liczba systemów/ narzędzi wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego na obszarze LGD: 1

Nabór:
II połowa 2017 roku:
50 000 zł (Liczba systemów/ narzędzi wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego na obszarze LGD: 1)

 

Przedsięwzięcie: I.III.2 Systemy promocji i informacji dla mieszkańców wewnątrz obszaru LGD

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł (w przypadku jednostki sektora finansów publicznych kwota 50 000 zł jest kwotą kosztów kwalifikowalnych)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%, LGD: 100%
Sposób realizacji: konkurs/operacja własna

Opis: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Wskaźnik produktu: Liczba wdrożonych systemów promocji i informacji wewnątrz obszaru LGD: 1

Nabór:
II połowa 2016 roku: 50 000 zł (Liczba wdrożonych systemów promocji i informacji wewnątrz obszaru LGD: 1)

 

Przedsięwzięcie: I.III.3 Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł do 300 000 zł
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%
Sposób realizacji: konkurs

Opis: Zakres operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR: 7, w tym liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury: 5

Nabór:
I połowa 2017 roku: 980 000 zł (Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR: 7, w tym liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury: 5)

 

Przedsięwzięcie: I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące  walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł do 100 000 zł
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%
Sposób realizacji: konkurs

Opis: Wzmocnienie kapitału społecznego,zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych szkoleń/ kursów/ warsztatów: 32

Nabór:
II połowa 2016 roku: 142 500 zł (Liczba zorganizowanych szkoleń/ kursów/ warsztatów: 12)
II połowa 2018 roku: 166 250 zł (Liczba zorganizowanych szkoleń/ kursów/ warsztatów: 14)
II połowa 2021 roku: 71 250 zł (Liczba zorganizowanych szkoleń/ kursów/ warsztatów: 6)

 

Przedsięwzięcie:I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 30 000 zł do 100 000 zł (przy założeniu, że całkowita kwota operacji jest nie mniejsza niż 50 000 zł (w przypadku  jednostki sektora finansów publicznych - dodatkowo kwota kosztów kwalifikowalnych nie mniejsza niż 50 000 zł, a kwota dofinansowania 31 815 zł)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%

Sposób realizacji: konkurs

Opis: Wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wskaźnik produktu: Liczba wspartych podmiotów w zakresie prowadzenia aktywności społecznej, w tym kulturalnej: 7

Nabór:
I połowa 2017 roku: 120 000 zł (Liczba wspartych podmiotów w zakresie prowadzenia aktywności społecznej, w tym kulturalnej: 3)
II połowa 2017 roku: 100 000 zł (Liczba wspartych podmiotów w zakresie prowadzenia aktywności społecznej, w tym kulturalnej: 4)

 

Kryteria wyboru aktualizacja lipiec 2017

Wnioski i formularze

 

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Archiwum

Kryteria wyboru

  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x