Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Bieg „ Baby Jagi”

 

Bieg „ Baby Jagi” – 10 km - 13.06.2015 r.

Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych w dniu 13 czerwca 2015 r. na terenie Parku Miniatur i Rozrywki Sabat Krajno w Krajnie i wyznaczonymi trasami wokół Ośrodka Sabat Krajno.
Start nastąpi z dziedzińca Parku Miniatur i Rozrywki Sabat - Krajno z siedzibą Krajno Zagórze 43c 26 - 008 Górno (KIELCE)
woj. świętokrzyskie, o godz. 13:00
Opłata startowa wynosi:
- 25 zł – przy wpłatach dokonywanych do końca kwietnia 2015 r.
- 30 zł –przy wpłatach dokonywanych do końca maja 2015 r.
- 35 zł – przy wpłatach dokonywanych do 5 czerwca 2015 r.

Opłatę startową należy wpłacać na konto bankowe nr nr 68 1140 2020 0000 5130 5300 10 17 (mBank) do dnia 05.06.2015 r. zgodnie z poniższymi danymi:
Odbiorca (Organizator): Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry, ul.Partyzantów 3, 26 - 004 Bieliny
Tytuł przelewu: "Opłata startowa Bieg główny Baby Jagi na 10 km za...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika

ZAPISY pod poniższym linkiem:
http://www.pomiaryczasu.pl/registration/bieg_glowny___bieg_baby_jagi_na_10_km/

Regulamin do pobrania - pobierz

Trasa biegu:

- 2015_04_27_trasa_10_km.jpg

 

 

KOMUNIKAT

Dotyczący Biegu „Baby Jagi” (10km)  i Biegu nocnego „Górala Świętokrzyskiego” (6km)

W związku dużym zainteresowaniem oraz licznymi prośbami o umożliwienie startu w biegach na 6km i 10km osobom niepełnoletnim w wieku powyżej 16 roku życia Organizatorzy I Pucharu Gór Świętokrzyskich- Festiwalu Biegowego postanawiają wnieść do regulaminu biegów następujące zapisy:

1)      Dopuszcza się możliwość udziału w biegu osób niepełnoletnich mających ukończone 16 lat.

2)      Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie w Biurze Zawodów pisemnej  zgody rodzica /prawnego opiekuna wypełnionej wg wzoru stanowiącego załączniku do niniejszego komunikatu.

3)      Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika i opiekuna, że uczestnik zawodów jest zdrowy i przygotowany do podjęcia intensywnego wysiłku fizycznego. Odpowiedzialność za start zawodnika i związane z tym wszelkie konsekwencje ponosi opiekun. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu zawodników nie uprawnionych do startu.

4)      Uczestnik startuje w Biegu wyłącznie za zgodą rodzica/prawnego opiekuna, który ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy rodzice/ prawni opiekunowie osób niepełnoletnich przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego i oświadczenia zgody oznacza, że rodzic/prawny opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zezwolił na udział w biegu swojemu dziecku  ze świadomością,  że dziecko startuje w Biegu wyłącznie na jego odpowiedzialność.

 

Załącznik

 

   

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA w I PUCHARZE GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - FESTIWAL BIEGOWY w Krajnie w dniach 12-13 czerwca 2015r.

 

* Nazwa biegu:   Bieg nocny „Górala Świętokrzyskiego”(6km)    Bieg „Baby Jagi”(10km)

 

 

…………………………….……………………........

Nazwisko, imię rodzica (opiekuna)

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami  startu w Biegu/ach  oraz  wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko, imię i data urodzenia dziecka

 

w I PUCHARZE GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH- FESTIWAL BIEGOWY w Krajnie

Jako prawny opiekun dziecka - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) - wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora

a) danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do zawodów dla potrzeb przeprowadzenia imprezy oraz dla celów informacyjnych,

b) wizerunku utrwalonego na materiałach multimedialnych będących dokumentacją z imprezy do celów informacyjnych oraz promocji działalności organizatora.

 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu oraz że bierze udział w biegu za moją wiedzą i ponoszę pełną odpowiedzialność za tę decyzję, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

………………………..………………

*właściwe podkreślić                                                                                                                 Podpis rodzica / prawnego opiekuna      

Katarzyna Witkowska
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x