Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Dokumenty programowe

 

Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze dokumenty związane z udziałem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w programie Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

1. Wniosek o wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).Lokalne grupy działania z terenu całego kraju mogły składać taki wniosek w terminie: od 17 listopada 2008 r. do 15 stycznia 2009 r. we właściwych samorządach wojewódzkich (Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw). W przypadku województwa świętokrzyskiego wniosek ten można było złożyć w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

 

Uzyskanie pomocy uzależnione było od spełnienia szeregu warunków:

· Lokalna grupa działania musiała być partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

· LGD podejmowała decyzję, jakie operacje będą realizowane na obszarze LSR.

· W składzie organu decyzyjnego LGD musieli znaleźć się w co najmniej 50 % partnerzy społeczni i gospodarczy, a w szczególności przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego: rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie i ich stowarzyszenia.

· Lokalna społeczność wiejska opracowała lokalną strategię rozwoju, której treść musi być zgodna z zakresem LSR określonym w załączniku do rozporządzenia z 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobów wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

· Istniała możliwość realizacji wyłącznie jednej LSR na danym obszarze.

· Nowoutworzona LGD powinna była przybrać formę stowarzyszenia zgodnie
z artykułem 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

· Dotychczasowe LGD, które zakwalifikowały się do inicjatyw Leader II lub Leader + mogły ubiegać się o pomoc w nowym okresie programowania nie zmieniając formy prawnej.

· LGD musi działać na obszarze liczącym od 10 do 150 tys. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2006 r. i realizować operacje wynikające z opracowanej LSR.

· Obszar objęty LSR musiał być spójny i obejmować gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, lub gminy miejskie nie większe niż 5 tys. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju również Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” złożyło taki wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

15 kwietnia 2009 r. Uchwałą Nr 1659/09 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru Lokalnych Grup Działania (LGD) do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju(LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na liście rankingowej, podsumowującej wyniki naboru LGD Wokół Łysej Góry zajęło wysokie 3 miejsce!!!

 

2. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”

To najważniejszy dokument określający to, jak LGD zamierza wpłynąć na rozwój gmin obszaru LGD (Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów i Wąchock) przy wykorzystaniu środków pochodzących z osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zawiera ona zarówno cele, jakie LGD zamierza zrealizować do 2015 roku, jak i sposób wykorzystania środków pomocowych. Poniżej zamieszczono zaktualizowaną wersję LSR:

Lokalna Strategia Rozwoju

  

3. BudżetLokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. Stanowi on załącznik do LSR. Jest aktualizowany w każdym roku realizacji LSR.

Budżet został podzielony na trzy zasadnicze części odpowiadające poszczególnym działaniom osi 4 Leader.

Opracowując LSR, lokalna grupa działania musiała określić budżet LSR dla każdego roku jej realizacji. Wysokość środków przewidzianych na:

· Działanie 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” nie może być większa niż iloczyn mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR (stan na
31 grudnia 2006 r.) i kwoty 116 złotych, z tym że na każdy z rodzajów operacji („Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty”) zaplanować należy nie mniej niż 10% tych środków,

· Działanie 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” nie może być większa niż iloczyn mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR (stan na 31 grudnia 2006 r.) i kwoty 3 złotych,

· Działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” nie może być większa niż iloczyn mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR (stan na 31 grudnia 2006 r.) i kwoty 29 złotych, z tym że na koszty bieżące (administracyjne) LGD zaplanować należy nie więcej niż 15% sumy środków przewidzianych na działania 4.13, 4.21 i 4.31.

W przypadku obszaru LGD Wokół Łysej Góry liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR (stan na 31 grudnia 2006 r.) wynosiła 67 553 osoby.

 

4. Harmonogram ogłaszania tzw. konkursów grantowych. Określa terminy naboru wniosków w ramach działań:

- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

- „Odnowa i rozwój wsi”,

- „Małe projekty”.

Nabory te będą prowadzone przez Lokalną Grupę Działania – Wokół Łysej Góry, a wnioskodawcami będą mogli być mieszkańcy lub instytucje z terenu siedmiu gmin obszaru LGD.

 

5. Procedury oceny i wyboru operacji. To dokumenty określające zasady przyznawania pomocy przez LGD na rzecz mieszkańców lub instytucji z gmin obszaru LGD w ramach wymienionych wyżej konkursów grantowych oraz zasady funkcjonowania Rady oceniającej wnioski złożone w ramach konkursów grantowych.

- procedura wyboru operacji,

- procedura oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,

- procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji,

 - regulamin pracy Rady.

 

6. Procedury wewnętrzne. Dotyczą zatrudniania pracowników przez LGD, jak również zasad pracy Biura LGD.

- regulamin Biura Stowarzyszenia,

- opis stanowisk,

- regulamin zatrudniania pracowników,

- procedura postępowania w wypadku wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o określonych wymaganiach.

 

7. Umowa o warunkach i sposobie realizacji operacji – umowa ramowa. Zawarta z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego określa najważniejsze obowiązki LGD w zakresie realizacji LSR. Umowa ramowa jest zobowiązaniem LGD do właściwej realizacji LSR (która stanowi załącznik nr 1 do umowy) przy założeniu ścisłego przestrzegania  limitów środków (stanowiącego załącznik nr 2 do umowy) przeznaczonych na nabory wniosków w ramach konkursów grantowych uruchamianych zgodnie z przyjętym harmonogramem (stanowiącym załącznik nr 3 do umowy) w okresie od 2009 r. do 2015 r. na obszarze LGD.

Poniżej prezentujmy zapisy Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr UM13-6933-UM1300011/09 (ŚBRR-PROW-6915-11.PROW-LGD/09).

 

Umowa ramowa nr UM13-6933-UM1300011/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

Aneks nr 1 do umowy ramowej

Strona 1

Strona 2

Strona 3 

Strona 4

Aneks nr 2 z 4 października 2010 r.

Aneks nr 3 z 30 listopada 2010 r.

Aneks nr 4 z 21 kwietnia 2011 r.

Aneks nr 5 z 29 listopada 2011 r.

Aneks nr 6 z 4 lipca 2012 r.

Aneks nr 7 z 30 października 2012 r.

Aneks nr 8 z 29 kwietnia 2013 r.

Aneks nr 9 z 12 sierpnia 2013 r.

Aneks nr 10 z 19 grudnia 2013 r.

Aneks nr 11 z 7 maja 2013 r.

Aneks nr 12 z 7 sierpnia 2014 r.

 

 

Ewelina Majcher-Obara
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x