Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Małe projekty

 

Działanie to oferuje wsparcie finansowe drobnych, lokalnych inicjatyw; ma wzbudzać większe zainteresowanie własnym obszarem, wzmacniać lokalną tożsamość, wpływać na większą aktywizację mieszkańców, organizacji i innych podmiotów.

Kto może się ubiegać?
a) osoby fizyczne, które są:
- obywatelami państwa członkowskiego UE,
- pełnoletnie,
- zamieszkałe na obszarze objętym LSR,
- mające miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju (LSR) lub wykonujące wykonując działalność gospodarczą na tym obszarze,
b) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Kryteria dostępu:
Pomoc finansowa może być przyznana jeżeli projekt jest realizowany w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej,
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem mieszkańców miast powyżej 20 tys. mieszkańców,
- gminy miejskiej z wyłączeniem mieszkańców miast powyżej 5 tys. mieszkańców.

O ile można się ubiegać?
Wysokość całkowitego planowanego kosztu dla Małego projektu nie może być niższa niż 4,5 tys. zł., przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 50 tys. zł. Pomoc dla jednego beneficjenta Małego projektu nie może przekroczyć 200 tys. zł. w całym okresie programowania 2007-2013 (z tym, że w przypadku beneficjenta, który może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i Różnicowanie kierunku działalności nierolniczej limit ten wynosi 50 tys. zł. na jednego beneficjenta).

Jaka jest forma pomocy?
Pomoc ma charakter zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Refundacji podlega nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.

Uwaga:

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także:

1. Podatek od towarów i usług (VAT).
2. Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie. Wartość wkładu niepieniężnego nie jest obecnie ograniczona. Jednak zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1974/2006 wydatki publiczne współfinansowane przez EFRROW, wnoszące wkład do operacji obejmującej wkłady niepieniężne, nie mogą przekroczyć całkowitych kwalifikujących się wydatków, z wyłączeniem wkładów niepieniężnych, na zakończenie operacji. Oznacza to, że kwota refundacji nie może być wyższa niż suma kosztów kwalifikowalnych operacji pomniejszona o wkład niepieniężny (przy uwzględnieniu pozostałych ograniczeń w zakresie poziomu dofinansowania, maksymalnej kwoty pomocy oraz dostępnego Wnioskodawcy limitu dofinansowania)

 

Lokalne kryteria wyborów

   

  1. Obszar realizacji projektu:

- więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt.,

- dwie miejscowości – 2 pkt.,

- jedna miejscowość – 1 pkt.

2. Wpływ na rozwoju turystyki i sektora „leisure time” i stanu edukacji:

- operacja wpłynie pozytywnie na rozwój turystyki i sektora „leisure time” albo edukacji – 4,

- operacja nie wpłynie na rozwój turystyki i sektor „leisure time” i stanu edukacji – 0 pkt.

3. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju:

- projekt zgodny tylko z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt.

  4. Komplementarność operacji do innych operacji/projektów zrealizowanych/realizowanych na obszarze objętym LSR niezależnie od źródła ich finansowania:

    - projekt komplementarny jest z więcej niż 4 innymi operacjami/projektami – 4 pkt.

    - projekt komplementarny jest z nie więcej niż 4 innymi operacjami/projektami – 2 pkt.

    - projekt nie jest komplementarny z innymi operacjami/projektami – 0 pkt.

5. Operacja jest komplementarna i uzupełnia zakres innych operacji/projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR:

    - projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt.

    - projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt.

    - projekt nie jest komplementarny z innymi operacjami/projektami – 0 pkt.

6. Wykorzystanie lokalnych zasobów:- projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego i historycznego i przyrodniczego – 10 pkt.

   - projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt.,

   - projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt.

  7. Realizacja operacji:

    - przyczyni się do osiągnięcia wskaźników produktu lub rezultatu zawartych w LSR – 5 pkt.

   - nie przyczyni się do osiągnięcia wskaźników produktu lub rezultatu zawartych w LSR – 0 pkt.

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD to jest:

- uzyskać przynajmniej 5 punktów na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Milena Wrona
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x