Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Odnowa i rozwój wsi

 

Celem działania jest tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwić ma ono rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

 

Beneficjentami pomocy mogą być:

1.     gminy

2.     instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego

3.     osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – na operacje, w ramach których są ponoszone następujące koszty:

a)     związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.

b)     odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej, wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków

c)     zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji

d)     zakupu sprzętu, materiałów usług, służących realizacji operacji

e)     ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji

4.     organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi.

Podmioty te muszą jednakże mieć siedzibę lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategią rozwoju, w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.

 

Zakres pomocy

Pomocy finansowej udziela się na operacje w zakresie:

1.     budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

a)     pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe

b)     służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury

2.     kształtowania obszaru przestrzenie publicznej

3.     budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno – kulturalnych

4.     zakup obiektów charakterystyczny dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zbytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne

5.     odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne

6.     kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

 

Koszty kwalifikowane dotyczyć mogą:

1.     budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury,
z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;

2.     budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury;

3.     budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie do szkół lub przedszkoli;

4.     zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;

5.     związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne,
w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;

6.     urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;

7.     budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;

8.     zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;

9.     rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;

10.  zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacje na cele publiczne;

11.    budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;

12.    odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;

13.    wyburzania i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie
i dalsze użytkowanie – zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt 1-12;

14.    zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji;

15.    zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;

16.    ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

 

Koszty ogólne (wymienione powyżej w pkt 16) nie mogą przekraczać 10% wartości pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

 

Koszty ogólne mogą dotyczyć:

1.     Przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w tym:

a.     kosztorysów

b.     projektów architektonicznych lub budowlanych

c.     ocen lub raportów oddziaływania na środowisko

d.     dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej

e.     wpisów i wyrysów z katastru nieruchomości

f.      usług geodezyjno – kartograficznych

g.     usług rzeczoznawcy majątkowego

 

2.    opłat za patenty lub licencje

3.    sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi

4.    przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji.

 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/-2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.).

 

UWAGA: W świetle interpretacji Komisji Europejskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. dotyczącej art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady nr 1698/-2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, VAT stanowi koszt niekwalifikowany dla niepodlegających opodatkowaniu VAT krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy i innych instytucji prawa publicznego, w tym m.in. gmin, stowarzyszeń gmin.

 

Warunki, które należy spełnić by otrzymać pomoc:

Pomoc finansowa może być przyznana jeżeli:

1.     Projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:

·           gminy wiejskie lub

·           gminy wiejsko-miejskie, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

·           gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

2.     projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości

3.     projekt nie ma charakteru komercyjnego

4.     w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu

5.     organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego

6.     projekt składany przez instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

 

UWAGA: W ramach operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
w ramach Odnowy i rozwoju wsi – osi 3 realizowanych w ramach Wdrażania lokalnej strategii rozwoju, nie stosuje się kryterium regionalnego oraz kryteriów wyboru określonych dla Odnowy i rozwoju wsi w ramach osi 3 dotyczących np. bezrobocia czy dochodu podatkowego gminy oraz ograniczenia dotyczącego realizacji maksymalnie 3 operacji w każdej gminie oraz konieczności uzyskania co najmniej
3 pkt w ramach oceny.

 

Forma i wysokość pomocy

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł. w okresie realizacji Programu.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być równa lub niższa niż 25 000 zł.

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu.
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.


Uwaga: Do wniosku o przyznanie pomocy nie dołącza się planu odnowy miejscowości oraz uchwał odpowiednich organów zatwierdzających i przyjmujących ww. plan.
 

Lokalne kryteria wyboru operacji

 

1.  Obszar realizacji projektu:

- więcej niż dwie miejscowości – 5 pkt.,

- dwie miejscowości – 2 pkt.,

- jedna miejscowość  – 1 pkt.

2.  Wpływ na rozwoju turystyki i sektora „leisure time”:

- operacja wpłynie pozytywnie na rozwój turystyki i sektora „leisure time” – 4,

- operacja nie wpłynie na rozwój turystyki i sektor „leisure time” – 0 pkt.

3.  Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju:

- projekt zgodny z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt.

4. Komplementarność operacji do innych operacji/projektów zrealizowanych/realizowanych na obszarze objętym LSR niezależnie od źródła ich finansowania:

- projekt komplementarny jest z więcej niż 4 innymi operacjami/projektami – 4 pkt.

- projekt komplementarny jest z nie więcej niż 4 innymi operacjami/projektami – 2 pkt.

- projekt nie jest komplementarny z innymi operacjami/projektami – 0 pkt.

5.  Operacja jest komplementarna i uzupełnia zakres innych operacji/projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR:

- projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją  realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt.

- projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt.

- projekt nie jest komplementarny z innymi operacjami/projektami – 0 pkt.

6.  Wykorzystanie lokalnych zasobów:

- projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego i historycznego i przyrodniczego – 10 pkt.

- projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego – 5 pkt.,

- projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt.

7.  Realizacja operacji:
-  przyczyni się do osiągnięcia wskaźników produktu lub rezultatu zawartych w LSR – 5 pkt.

- nie przyczyni się do osiągnięcia wskaźników produktu lub rezultatu zawartych w LSR – 0 pkt.

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD to jest:

-uzyskać przyjajmniej 5 punktów na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Milena Wrona
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x