Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

Celem działania jest stworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne lub prawne, lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą (podejmują) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające roczny obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Podmioty te muszą jednakże mieć siedzibę lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategią rozwoju w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.

Zakres pomocy

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

2. usług dla ludności

3. sprzedaży hurtowej i detalicznej

4. rzemiosła lub rękodzielnictwa

5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych

6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem

7. usług transportowych

8. usług komunalnych

9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych

10. magazynowanie lub przechowywanie towarów;

11. wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy;

12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Koszty kwalifikowane dotyczyć mogą:

· budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia

· ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji

1. Do kosztów kwalifikowanych budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia, zalicza się koszty:

a) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki

b) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki

c) zagospodarowania terenu

d) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi wyposażenia i sprzętu

e) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej

f) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że
w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:

§ trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji
– w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych

§ równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż usługi transportowe

g) rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczającej ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4-6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

1. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, zalicza się koszty:

a) transportu do miejsca realizacji operacji:

· materiałów służących do realizacji operacji

· maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją

b) montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.

2. Do kosztów kwalifikowanych, ogólnych, które są bezpośrednio związane
z przygotowaniem i realizacją operacji zalicza się koszty:

a) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

· kosztorysów

· projektów architektonicznych lub budowlanych

· ocen lub raportów oddziaływania na środowisko

· dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej

· wpisów i wyrysów z katastru nieruchomości

· projektów technologicznych

b) opłat za patenty lub licencje

c) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi

· w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Warunki, które należy spełnić by otrzymać pomoc:

1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązku przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji

3. siedziba, oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajduje się w miejscowości należącej do:

a)

· gminy wiejskie lub

· gminy wiejsko-miejskie, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

· gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

( w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa)

b)

· gminy wiejskie lub

· gminy wiejsko-miejskie, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

· gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

(w przypadku grupy producentów rolnych wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa)

4. biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji

5. w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”

 

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji.

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć

• 100 tys. zł – jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 1 i mniej niż 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

• 200 tys. zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

• 300 tys. zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji. Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej jednemu beneficjentowi,okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji PROW 2007-2013, wynosi 100 000 zł.

UWAGA: Dany beneficjent może otrzymać pomoc zarówno w ramach osi 3 jak i w ramach działania Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, co daje w sumie możliwość uzyskania odpowiednio 200 000 zł, 400 000 zł, 600 000 zł.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji

 

1.Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży, której dotyczy wniosek o sfinansowanie operacji:

      - więcej niż 10 lat – 1 pkt.,

      - więcej niż 3 lata i mniej niż 10 lat – 3 pkt.,

      - mniej niż 3 lata – 5 pkt.

      2.Wnioskowana kwota:

      - do 50 tys. zł – 3 pkt.,

      - powyżej 50 tys. – 0 pkt.

3.Liczba planowanych do stworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełny etat     średniorocznie

      - więcej niż 3 – 6 pkt.,

      - od 2 do 3 – 4 pkt.,

      - 1 – 2 pkt.,

      - mniej niż 1 – 0 pkt.

      4.Wykorzystanie technologii informatycznych:

 - w działalności, której dotyczy operacja zostaną wykorzystane technologie informatyczne –   

       2 pkt.

- w działalności, której dotyczy operacja nie zostaną wykorzystane technologie   informatyczne– 0 pkt.

     5.Rodzaj działalności gospodarczej:

 - działalność, której dotyczy operacja bezpośrednio związana jest z sektorem  turystycznym    albo sektorem usług albo produktami lokalnymi – 4 pkt.

 - działalność, nie dotyczy sektora turystycznego, sektora usług i produktów lokalnych – 0 pkt.

6.Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju:

 - projekt zgodny z jednym celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem – 1 pkt.

    7.Wykorzystanie lokalnych zasobów:

 - projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego i historycznego  i przyrodniczego – 10 pkt.

 - projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub   przyrodniczego – 5 pkt.,

     - projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt.

8.Komplementarność operacji do innych operacji/projektów zrealizowanych/realizowanych   na obszarze objętym LSR niezależnie od źródła ich finansowania:

    - projekt komplementarny jest z więcej niż 4 innymi operacjami/projektami – 4 pkt.

- projekt komplementarny jest z nie więcej niż 4 innymi operacjami/projektami – 2 pkt.

    - projekt nie jest komplementarny z innymi operacjami/projektami – 0 pkt.

 9.Operacja jest komplementarna i uzupełnia zakres innych operacji/projektów  zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR:

 - projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną  w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 4 pkt.

 - projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR – 2 pkt.

     - projekt nie jest komplementarny z innymi operacjami/projektami – 0 pkt.

10.Realizacja operacji:

-  przyczyni się do osiągnięcia wskaźników produktu lub rezultatu zawartych w LSR    – 5 pkt

 - nie przyczyni się do osiągnięcia wskaźników produktu lub rezultatu zawartych   w LSR – 0 pkt.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD to jest:

-uzyskać przynajmniej 5 punktów na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru

Milena Wrona
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x