Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

LEADER 2007-2013

 

1 stycznia 2007 roku rozpoczęła się nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej, a zarazem nowy okres programowania. W miejsce Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej utworzono dwa fundusze rolne:

 

-  Europejski Fundusz Gwarancji Rolnych (EFGR) - finansuje płatności bezpośrednie oraz organizację wspólnych rynków rolnych – tzw. I filar WPR;

 

- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) jest głównym źródłem wspierania rozwoju obszarów wiejskich – tzw. II filar WPR.

W Polsce, w ramach EFRROW realizowany jest tzw. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Jest to zasadniczy dokument określający najważniejsze narzędzia wspierania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w okresie siedmiu lat oraz zasady ich finansowania ze środków unijnych. Zawiera on zarówno te działania, które były już wcześniej dostępne dla polskiej wsi, określone w SPO rolnictwo (2004-2006), jak również kilka działań zupełnie nowych na gruncie polskim.

Jedną z kluczowych zmian w porównaniu do okresu 2004-2006 jest włączenie dotychczasowej Inicjatywy Wspólnotowej LEADER+, która wymagała odrębnych dokumentów programowych, do programów rozwoju obszarów wiejskich.

Zmiana ta ma wielkie znaczenie zarówno z punktu widzenia organizacji typu LGD, ale przede wszystkim z punktu widzenia perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Oznacza to, że Leader stał się podejściem, mechanizmem realizacji celów tych programów. Ma to swoje dobre i złe strony. Z pewnością takie rozwiązanie pozwoli na upowszechnienie metody Leader, czyli realizowania projektów w oparciu o partnerstwo sektora publicznego, społecznego i gospodarczego i oddolny system podejmowania decyzji. Ponadto włączenie podejścia Leader do programów rozwoju obszarów wiejskich stwarza możliwość wdrażania w sposób innowacyjny i bardziej zintegrowany działań dotychczas wdrażanych w sposób tradycyjny. Z drugiej jednak strony Leader, jako jedna z czterech osi programu rozwoju obszarów wiejskich musi poddać się zasadom i regulacjom obowiązującym w całym programie, co nie zawsze jest zadaniem łatwym.

Jak wspomniano powyżej instrumenty PROW 2007-2013 podzielono na tzw. osie priorytetowe, do których przypisano konkretne działania (źródła pomocy):

 

1.        Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego:

¾           szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

¾           ułatwienie startu młodym rolnikom

¾           renty strukturalne

¾           korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

¾           modernizacja gospodarstw rolnych

¾           zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

¾           poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

¾           uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

¾           działania informacyjne i promocyjne

¾           grupy producentów rolnych

 

2.        Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich:

¾           wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

¾           program rolno środowiskowy (Płatności rolno-środowiskowe)

¾           zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów inne niż rolne

¾           odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych

 

3.        Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

¾           różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

¾           tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

¾           podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

¾           odnowa i rozwój wsi

 

4.        Oś 4 Leader

¾           wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

¾           wdrażanie projektu współpracy

¾           funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

 

 

W ramach PROW 2007-2013 do wykorzystania jest 17 217 817 440 euro, z czego 13 230 038 156 euro pochodzi z EFRROW.

W ramach osi 4 Leader do wykorzystania jest 787 500 00 euro, z czego 630 000 000 euro pochodzi z EFRROW. Udział środków Unii Europejskiej (EFRROW) w finansowaniu realizacji działań osi 4 wynosi 80%. Pozostałe 20% to krajowe środki publiczne.

 

Tabela nr 1 Budżet osi 4 Leader w Polsce

Nazwa

działania

Wkład

publiczny

Kwota

EFFROW

Środki

krajowe

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

 

496 400 000

 

Wdrażanie projektów współpracy

 

 

3 000 000

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

152 000 000

 

30 400 000

Razem oś 4 - Leader

 

 

 

Razem PROW 2007-2013

17 217 817 440

13 230 038 156

3 987 779 284

 

Instytucje zaangażowane we wdrażanie osi 4 Leader

·         Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) - instytucja zarządzająca (IZ)

·         Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - agencja płatnicza dla całego PROW 2007-2013 i podmiot wdrażający dla operacji z zakresu różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw realizowanych w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

·         Samorząd Województwa (SW) - podmiot wdrażający dla działań: „Wdrażanie projektów współpracy” i „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz dla operacji z zakresu Odnowy i rozwoju wsi i małych projektów realizowanych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

 

Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej. Celem osi czwartej jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.

Realizacja działań osi 4 Leader ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania. Leader jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju. Takie oddolne podejście wzmocni spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podniesie jakość zarządzania i przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach wiejskich, a także skłoni do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju danego obszaru.

 

Pierwszym krokiem w realizacji działań osi 4 Leader było dokonanie wyboru lokalnych grup działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju (LSR), czyli zasadniczych dokumentów planistycznych wypracowanych przez LGD we współpracy z lokalnymi społecznościami wiejskimi, określających kierunki rozwoju obszaru LGD. LSR składa się z wielu rozdziałów opisujących różne aspekty planowanej działalności LGD, wskazuje kierunki działania, które mogą zdynamizować rozwój obszaru.

Niniejszy poradnik stanowi streszczenie najważniejszych zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” na lata 2009-2015 zatwierdzonej przez Walne Zebranie Członków LGD w dniu 7 stycznia 2009 r.

Pod koniec września 2008 samorządy województw w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiły nabory wniosków LGD na realizację lokalnej strategii rozwoju.

W wyniku ogłoszonych konkursów 344 LGD złożyły wnioski o wybór LGD do realizacji lokalnej strategii rozwoju do samorządów województw, na terenie których mają swoją siedzibę. Wybór LGD został dokonany na podstawie kryteriów, określonych na poziomie krajowym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odnoszących się do potencjału organizacyjno – administracyjnego LGD oraz jakości LSR. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji oceny LGD i LSR samorządy województwa podpisały umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR.

W przypadku województwa Świętokrzyskiego do konkursu na wybór LGD do wdrażania LSR zgłosiło się łącznie 19 lokalnych grup działania. LGD Wokół Łysej Góry zostało sklasyfikowane na trzecim !!! miejscu z łączną oceną 186 punktów (najwyżej oceniona LGD otrzymała 189 punktów). Wszystkie LGD z terenu województwa Świętokrzyskiego zostały wybrane do realizacji LSR.

W konsekwencji, w dniu 28 kwietnia 2009 r. w Kielcach pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a LGD Wokół Łysej Góry, została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr UM13-6933-UM1300011/09   9 997 844,00 zł. (tzw. umowa ramowa). Zapisy tej umowy gwarantują Stowarzyszeniu LGD Wokół Łysej Góry dostęp do środków pomocowych w kwoci.

Katarzyna Witkowska
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x