Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Sprawy członkowskie

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Członkowie LGD dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

 

Członkiem zwyczajnym LGD może być:

 

a) osoba fizyczna, która:

- spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,

- jest pełnoletnia,

- posiada pełną zdolną do czynności prawnych,

- posiada obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa, bez względu na miejsce zamieszkania,

- działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

- przedstawi pisemną rekomendację (wskazanie) udzieloną przez:

§       działającego na obszarze, którego dotyczy LSR, partnera społecznego i gospodarczego,

§       lub gminę wiejską,

§       lub gminę miejsko-wiejską,

§       lub związek międzygminny,

§       lub inną osobę prawną, której działalność związana jest z realizacją celów Stowarzyszenia,

§       lub innego przedsiębiorcę,

§       lub grupę 20 osób fizycznych zamieszkałych na obszarze, którego dotyczy LSR,

- złoży deklarację członkowską.

 

b) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która:

- działa na obszarze, którego dotyczy LSR,

- przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do LGD, deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD,

- złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem osoby reprezentującej osobę prawną w LGD. 

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w LGD następuje na podstawie uchwały Zarządu LGD przyjętej zwykłą większością głosów.

 

Członek zwyczajny LGD jest obowiązany:

1) propagować cele LGD i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,

2) przestrzegać postanowień Statutu,

3) opłacać składki członkowskie

 

Członek zwyczajny LGD ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz LGD,

2) brać udział w pracach wybranych przez siebie zespołów roboczych,

3) składać Zarządowi LGD wnioski dotyczące działalności LGD,

4) brać udział w organizowanych przez LGD przedsięwzięciach o charakterze

informacyjnym lub szkoleniowym,

5) wstępu na organizowane przez LGD imprezy kulturalne.

 

Członkiem wspierającym LGD może być osoba fizyczna i osoba prawna.

W celu przyjęcia w poczet członków wspierających zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, powinna złożyć Zarządowi LGD oświadczenie woli.

Przyjęcie w poczet członów wspierających dokonuje się w takim samy trybie, jaki zosta określony w Statucie dla członków zwyczajnych, z tym zastrzeżeniem, że nie jest wymagana rekomendacja

Formę i rodzaj wspierania LGD członkowie wspierający ustalają z Zarządem LGD w odrębnej umowie.

Członek wspierający ma prawo osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela brać udział w pracach LGD z głosem doradczym, zgłaszać do władz LGD wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez LGD zadań i uchwał.

Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania innych ustaleń zawartych w podpisanej umowie. Ustanie członkostwa wspierającego i skreślenie z listy członków wspierających dokonuje się w takim samym trybie jak w przypadku członkostwa zwyczajnego.

 

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna i osoba prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania czy obszar działalności, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla LGD.

Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach organizowanych przez LGD, z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

 

Skreślenie z listy członków LGD następuje przez:

1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu

2. Wykluczenie przez Zarząd w drodze uchwały:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałami władz LGD,

b) za działanie na szkodę LGD,

c) za nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach LGD,

d) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

e) cofnięcia rekomendacji,

3. Śmierć członka LGD w przypadku osób fizycznych lub utratę osobowości prawnej w przypadku osób prawnych.

 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi LGD przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

Obowiązujące stawki składek członkowskich

- osoby fizyczne – 40 zł w skali roku,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 50 zł w skali roku,

- stowarzyszenia do 50 członków – 50 zł w skali roku,

- stowarzyszenia od 51 do 100 członków – 100 zł w skali roku,

- stowarzyszenia powyżej 100 członków – 200 zł w skali roku,

- instytucje Kultury i jednostki pomocy społecznej posiadające osobowość prawną – 50 zł w skali roku,

- jednostki samorządu terytorialnego – 5000 zł w skali roku,

- spółki i spółdzielnie – 400 zł w skali roku.

 

Składkę członkowską można zapłacić w jeden z niżej podanych sposobów:

- przelewem na rachunek bankowy: mBank S.A. Oddział Korporacyjny Kielce

15 1140 2020 0000 5130 5300 1001

- gotówką w biurze LGD w Bielinach, ul. Partyzantów 3

 

Dokumenty do pobrania
 
 
 
 
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x