Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Opis dostępnych działań

 

Zgodnie z zapisami umowy ramowej przyznana kwota pomocy zostanie rozdysponowana pomiędzy poszczególne działania osi 4 LEADER w następujący sposób:

 

Działanie 4.1. - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju to najważniejsze źródło wsparcia obszarów wiejskich gmin LGD Wokół Łysej Góry, na które w okresie 2009-2015 przewidziano kwotę łączną 7 836 148 zł. W ramach tego działania LGD będzie mogła pełnić funkcję instytucji grantodawczej, tzn. ogłaszać i przeprowadzać nabory w ramach trzech działań osi 3 (różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz odnowa i rozwój wsi) oraz działania przewidzianego jedynie w ramach osi 4 – tzw. małych projektów. Trzy pierwsze działania wymienione wyżej, dostępne są dla mieszkańców gmin obszaru LGD Wokół Łysej Góry zarówno poprzez oś 3 – wnioski można składać w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach (OR ARiMR), jak również w ramach osi 4 – wnioski będą przyjmowane w biurze głównym LGD w Bielinach. Jeszcze inaczej mówiąc beneficjenci takich działań jak: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz odnowa i rozwój wsi – będą mogli składać wnioski zarówno w OR ARiMR, jak i w LGD. Natomiast beneficjenci działania małe projekty będą mogli korzystać z tego wsparcia tylko za pośrednictwem LGD Wokół Łysej Góry.

 

Bardziej szczegółowe informacje na temat zasad pomocy w ramach wymienionych wyżej działań można uzyskać w poradniku dla mieszkańców wydanym przez LGD pod tytułem: „WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY poradnik dla mieszkańców”.

 

Budżet działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

 

413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

ROK

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw

Odnowa i rozwój wsi

Małe projekty

Razem 413

2008-2009

0,00

0,00

3 000 000,00

361 345,67

3 361 345,67

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

722 691,34

361 345,67

500 000,00

722 691,34

2 306 728,35

2012

0,00

361 345,67

0,00

361 345,67

722 691,34

2013

361 345,66

361 345,66

0,00

361 345,66

1 084 036,98

2014

0,00

0,00

0,00

361 345,66

361 345,66

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

1 084 037,00

1 084 037,00

3 500 000,00

2 168 074,00

7 836 148,00

 

Działanie 4.2. - Wdrażanie projektów współpracy – to działanie przewiduje nawiązanie między poszczególnymi organizacjami typu LGD współpracy międzyregionalnej – na poziomie krajowym i międzynarodowej – na obszarze UE. Przyznana kwota wsparcia wynosi 202 659 zł. LGD Wokół Łysej Góry będzie mogło nawiązać współpracę z innymi organizacjami typu LGD z Polski i innych krajów członkowskich UE, w zakresie np. tworzenia wspólnych produktów turystycznych, czy wymiany doświadczeń.

 

Budżet działania „Wdrażanie projektów współpracy”

421 – Wdrażanie projektów współpracy

ROK

Przygotowanie projektów współpracy

Razem 421

2008-2009

33776,50

0,00

2010

0,00

33 776,50

2011

33776,50

101 329,50

2012

0,00

67 553,00

2013

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

2015

0,00

0

RAZEM

67 553,00

202 659,00

 

Działanie 4.3. - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania - to działanie zapewni stworzenie sieci biur LGD we wszystkich gminach członkowskich (biura już powstały i funkcjonują) obsługiwanych przez pracowników etatowych, którzy zapewnią sprawne funkcjonowanie LGD. Działanie to pokryje nie tylko koszty administracyjne (utrzymanie biur) ale przede wszystkim pozwoli na sfinansowanie projektów szkoleniowych i promocyjnych dla mieszkańców obszaru LGD. Łączna kwota wsparcia na to działanie do 2015 r. włącznie wyniesie nie więcej niż 15% ogólnego budżetu LGD, tj. około 1 959 037 zł.

 

Budżet działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania”

431 – Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja

ROK

Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące)

Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Razem 431

2008-2009

183 394,58

110 903,04

294 297,62

2010

209 763,70

130 512,47

340 276,17

2011

208 412,82

150 391,90

358 804,72

2012

195 903,70

130 602,47

326 506,17

2013

195 903,70

130 602,46

326 506,16

2014

182 043,70

130 602,46

312 646,16

2015

0,00

0,00

0,00

RAZEM

1 175 422,20

783 614,80

1 959 037,00

 

 

 

Dyrektor Biura LGD Wokół Łysej Góry

Milena Wrona
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x