Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

MISJA GOSPODARCZA DO CHICAGO 23-29.05.2010

 

- lcoi_logo.jpg

 

W dniach  od 23 do 29 maja 2010 roku odbyła się Misja Gospodarcza do Chicago w Stanach Zjednoczonych  Ameryki Północnej zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Wokół  Łysej Góry”, które jest beneficjentem projektu pn. „Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway”. Celem wizyty była promocja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” 2007-2013, Działanie I.4. Uczestnicy misji uczestniczyli w szeregu spotkań i konferencji prezentujących projekt LCOI. Spotkali się z Zarządem Polsko- Amerykańskiej Izby Gospodarczej (Polish American Chamber of Commerce- PACC) oraz Zarządem PACBA ( Polsko- Amerykańskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorstw Budowlanych w Chicago. Polsko - Amerykańska Izba Handlowa została założona w stanie Illinois, działa jako stowarzyszenie przemysłowo-handlowe. Celem jej działalności jest wspieranie członków Izby w skład, której wchodzi ponad tysiąc polskich właścicieli firm amerykańskich z okolic Chicago reprezentujących różne sektory gospodarki, w tym handel hurtowy i detaliczny, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, usługi finansowe, księgowość, prawo, biura podróży i inne. Polish American Chamber of Commerce poświęcona jest przede wszystkim wspieraniu działalności potrzeb jej członków. Cel ten realizowany jest poprzez regularne spotkania biznesowe i inne działania Izby, skierowane na wzajemną współpracę, oraz zapewnienie dostępu do różnych usług i korzyści z członkostwa. Natomiast Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Budowlanych PACBA ( Polish American Contractors Builders Association) jest organizacją niedochodową zrzeszająca firmy budowlane wszelkiej specjalności z okolic Chicago. Za główne cele i zadania stawia sobie promocję polonijnych firm budowlanych, podnoszenie wartości wykonywanego zawodu, popieranie równych praw każdej firmy oraz etycznych, uczciwych i wiarygodnych kontraktów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i prowadzenia firmy, promocję polskiej kultury i udział w życiu społecznym polonii amerykańskiej.

        Projekt pn „Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway” został zaprezentowany na konferencji Forum Biznesowego „ Polish American Investment Magnet” w Konsulacie Generalnym RP w Chicago. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele firm amerykańskich ze stanu Illinois reprezentujących różne sektory gospodarki w szczególności firmy budowlane, przedstawiciele firm developerskich, przedstawiciele Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Budowlanych (PACBA), przedstawiciele Polsko - Amerykańskiej Izby Handlowej (PACC).  Gości powitał i przedstawił uczestników Forum Dyrektor Wykonawczy PACC – Bogdan Pukszta. Następnie odbyło się wystąpienie Szefa Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie – Ministra Zbigniewa Kubackiego, które dotyczyło współpracy gospodarczej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską, głównie opierającej się na budowaniu pomostów pomiędzy amerykańskim (w tym polonijnym) a polskim biznesem. Następnie Zdzisław Wojtasik Specjalista ds. Rozwoju i PR LCOI zaprezentował zgromadzonym projekt „LCOI - Easten European Gateway” oraz realizowane cele projektu, do których należy pobudzenie wzrostu gospodarczego i przezwyciężenie zastoju marginalizującego województwa Polski Wschodniej. Prezentowany program ma służyć przyspieszeniu tempa rozwoju społeczno-gospodarczego w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie sieci powiązań i współpracy pomiędzy powstającymi Lokalnymi Centrami Obsługi Inwestora we wszystkich pięciu województwach Polski Wschodniej, a istniejącymi już ośrodkami promocji inwestycji, eksportu i turystyki. W dalszej części swojej prezentacji Zdzisław Wojtasik wraz z Krzysztofem Raduckim Specjalista ds. Technicznych LCOI omówili produkty, które zostaną wytworzone w czasie realizacji projektu.

a/ Vortal Internetowy InterLCOI - platforma internetowa „Connect /Forum / Business”- profesjonalny serwis internetowy tworzący biznesową przeglądarkę  internetową dla zainteresowanych rynkiem Polski Wschodniej;

b/ Polski Atlas Gospodarczy  ( Polish Economic  Atlas ) - mapa regionalnych  terenów i ofert  inwestycyjnych- e-kartografii drogowej Polski, na której naniesione zostaną lokalizacje terenów inwestycyjnych oraz oferty inwestycyjne w podziale na branże;

c/ Auto-Business Nawigator ( GPS system )- wirtualna logistyka komunikacyjna dla inwestora zewnętrznego- system nawigacji GPS z zawartością kartografii drogowej Polski, zawierający dane z „Polskiego Atlasu Gospodarczego Polski Wschodniej;

d/ Zintegrowany system zabudowy targowo-konferencyjnej i prezentacji multimedialnej;
f/  e-B2B  & Business Forum- system komunikacji on-line- produkt najnowszej technologii komunikacji IT zainstalowany na vortalu LCOI;

g/ Massmailing – Jednolity System Informacji LCOI- przekaz branżowych ofert za
pośrednictwem internetu do rynków docelowych ( segmentacja ofert);

        Panowie Wojtasik i Raducki prezentowali zebranym, że w ramach projektu pn. LCOI-Eastern European Gateway powstanie narzędzie do kompleksowej obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych na obszarze Polski Wschodniej. Obejmie tworzenie wortalu i budowę Systemu  LCOI- Loklanych Centrów Obsługi Inwestora oraz specjalistycznego oprogramowania transmisji danych, filtracji, przekazu informacji, personalizacji użytkownika. W konsekwencji w/w powstanie profesjonalny serwis internetowy tworzący biznesową przeglądarkę internetową dla zainteresowanych rynkiem Polski Wschodniej, zaopatrzony w najnowszej generacji oprzyrządowanie i funkcjonalne programy. Pierwszą fazę stanowić będzie standardowa strona WWW, która w czasie zostanie przekształcona w profesjonalny interaktywny Vortal. Zastosowane rozwiązania IT będą innowacyjne, dotychczas niestosowane w Europie. Reklamowali Vortal LCOI jako wirtualną bramę do najciekawszych informacji i ofert z 5 wschodnich województw, a realizowane zadanie obejmie również procedurę wdrożenia i administrowania wortalem. Odpowiednio skonstruowany formularz ofert, unikatowe oprogramowanie, selekcja i transmisja danych, pozwali stworzyć personalną wyszukiwarkę, która samodzielnie dokonuje na określone potrzeby zaprogramowanej selekcji. Krzysztof Raducki przekonywał, że wystarczy będzie dokonać odpowiedniego wpisu na formularzu ofertowym, by stworzony system samodzielnie  wyszukał w „sieci” partnera i zainteresował go określoną propozycją. Jednocześnie, wpisane kryteria w prezentowanej przez system ofercie, dzięki specjalnemu oprogramowaniu zidentyfikuje  w „sieci” grupę oczekujących na takie propozycje oraz prześle  ich dane i oczekiwania. Odpowiednie wykorzystane, połączenie i skonfigurowanie najnowszych produktów Google i Microsoft tworzą system LCOI zmieniającym dotychczasowy  standard i dostęp do informacji. Panowie Wojtasik i Raducki zgodnie stwierdzili, że przygotowanie takich narzędzi dla obszaru pięciu województw Polski Wschodniej (32% terytorium Kraju) znacznie skraca czas dotarcia do Inwestora, ułatwia dostęp i gwarantuje efektywność nakładów.

        W dalszej kolejności wystąpili Dariusz Dąbek - Koordynator projektu pn. „Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway” oraz Bogusław Krukowski -Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”- beneficjenta projektu. Przedstawili oni projekt od strony organizacyjnej. Powiadomili zebranych, że środki na realizację przedsięwzięcia pozyskane zostały w całości z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz że projekt realizowany jest od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2014 roku, a całkowita wartość jego opiewa na kwotę 10 302 600,00 zł. Głównym beneficjentem jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Wokół Łysej Góry” w  partnerstwie z: Stowarzyszeniem Dream Team – woj. Świętokrzyskie, Lokalną Grupą Działania Biebrzański Dar Natury – woj. Podlaskie, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” – woj. warmińsko-mazurskie, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” – woj. Lubelskie, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” – woj. Podkarpackie.

        Dariusz Dąbek podkreślił jak dużą rolą w projekcie jest partnerstwo LGD - ów, dlatego że przy nich powstały Lokalne Centra Obsługi Inwestora. Poza tym Stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania ( LGD ), działają na bazie Sektorowego Programu Operacyjnego – Programu LEADER. LGD posiadające kilkuletnie doświadczenie, potencjał administracyjny, umiejętność zarządzania środkami publicznymi i unijnymi, doświadczenie we wdrażaniu kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności rozwój obszarów wiejskich, bezpośrednio współpracują z lokalnymi samorządami, posiadają dużą i wnikliwą wiedzę o regionie, znają zalety i miejscowe problemy - co w przypadku realizacji Projektu „LCOI- Eastern  European Gateway” ma ogromne zasadnicze znaczenie. Pan Dariusz Dąbek twierdził, iż podbudowa projektu na bazie istniejących Centrów Obsługi Inwestora powstałych przy LGD-ach jest uzasadniona. Powstałe podmioty będą bezpośrednio współpracować z już funkcjonującymi Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestorów oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Będą uzupełniać i wzbogacać ich zasoby ofertowe, korzystać z dotychczasowych doświadczeń, a także służyć wiedzą zdobytą na rynku lokalnym oraz udostępniać posiadane narzędzia przekazu i promocji. Wiceprzewodniczący LGD-WŁG Bogusław Krukowski podsumowując swoich przedmówców stwierdził, że stworzona sieć służyć ma sprzedaży potencjalnym inwestorom, handlowcom i turystom pozytywnego i przyjaznego wizerunku obszaru Polski Wschodniej.

     Tak szczegółowo przedstawioną prezentację projektu zebrani goście uhonorowali gromkimi brawami, a swoimi refleksjami na temat LCOI postanowili podzielić się z zebranymi Szefowa Stanowego Departamentu Handlu i Inwestycji na Europę Środkowo Wschodnią – Ivona Bochensky  oraz  Dyrektora DCEO US IL – Kris Sala, którzy chwalili projekt i podkreślili jego znaczenie w rozwoju gospodarczym Polski Wschodniej. Podkreślili również, że istotnym elementem powodzenia projektu jest promocja i reklama projektu na rynkach zewnętrznych UE, w szczególności w regionach zamieszkałych przez Polonię takich, jakim jest Chicago i w dużych ośrodkach biznesowych. Również Les Surowiec, prezesa Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Kontraktorów Budowniczych (PACBA – Polish American Contractors Builders Association) związany z przemysłem budowlanym od prawie trzydziestu lat, właściciel firm deweloperskich, budujących nieruchomości na obszarze metropolii Chicagowskiej ocenił projekt bardzo dobrze, informując zebranych, że wiele firm poszukuje jednocześnie informacjimożliwościach handlowychinwestycyjnychPolsce, która jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiejstaje sie atrakcyjnym rynkiemUnii Europejskiej, jak również na wschodzie Europy.

     Po prezentacji projektu pn. „Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway” rozpoczęła się dyskusja i rozmowy panelowe, w których to zebrani goście wraz z pracownikami LCOI dyskutowali, iż rynek polski, dla wielu polonijnych firm z Chicago jest jeszcze nieodkryty, a może stać się w niedalekiej przyszłości, wyzwaniem przynoszącym wymierne efekty. Zebrani wspólnie zastanawiali się: Jak zaistnieć na tym rynku? Co stanowi o jego wyjątkowości? Celem konferencji było dostarczenie najważniejszych informacji dotyczących projektu pn. „Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway” oraz nawiazanie kontaktów, które mogą być bardzo użyteczne w promocji i rozwoju powstającego Wortalu LCOI.

     Kolejnym etapem Misji Gospodarczej „LGD – Wokół Łysej Góry” było spotkanie i wspólna kolacja z przedstawicielami „polonijnych klubów” z terenu Polski Wschodniej ( Związek Klubów Polski w USA ) wśród których również promowany był projekt pn. „Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway”. Związek Klubów Polskich ( Alliance of Polish Clubs in USA), jest to organizacja polonijnaChicago skupiająca związki i organizacje polonijne reprezentujące drobne kluby byłych mieszkańców i potomków mieszkańców wielu polskich województw, miast i wsi. Związek ma za zadanie wspomaganie działalności tych organizacji i przyczynianie się do ich zaistniernia w polonijnej rzeczywistości, pomoc Polakom w Polsce i na emigracji. Powstał w roku 1929 jako organizacja charytatywna. Przeprowadzone tam rozmowy z polonijnym biznesem w Chicago gwarantują nawiązanie konkretnych kontaktów wspierających i promujących działalność projektu LCOI na terenie zarówno Chicago jak i całych Stanów Zjednoczonych.

       Ostatnim etapem Misji Gospodarczej „LGD – Wokół Łysej Góry” była prezentacja projektu pn. „Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway” na Kongresie Polonii Amerykańskiej (Polish American Congress), który odbył się w Chicago w dniach 26-27 maja 2010 roku. Założenia ogólne projektu przedstawił Zdzisław Wojtasik Specjalista ds. Rozwoju i PR LCOI. Szczegóły przybliżył Koordynator projektu Dariusz Dąbek. Wystąpienie obydwu Panów spotkało się z ogromnym zainteresowaniem zebranych przedstawicieli stanowych polonii amerykańskiej. Obszerny artykuł z prezentacji projektu został zamieszczony w gazecie polonijnej pn. Dziennik Związkowy ( Polish Daily News), a wszyscy zainteresowani mogą się z nim zapoznać na stronie internetowej http://www.dziennikzwiazkowy.com/index.php/sprawy-polonijne/13015-eastern-european-gateway.html.

Celem misji była promocja projektu pn. „Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway”, a co za tym idzie pozyskanie amerykańskich partnerów biznesowych dla przedsiębiorców związanych z tworzącym się Wortalem LCOI. Ukazanie Polski południowo-wschodniej jako regionu atrakcyjnego dla inwestycji kapitałowych.  Dzięki licznym spotkaniom z organizacjami polonijnymi w Chicago: Polsko- Amerykańska Izba Gospodarcza- PACC, Polsko- Amerykańskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Budowlanych – PACBA, Związek Klubów Polski w USA, Kongres Polonii Amerykańskiej, pracownicy LCOI nawiązali współpracę z w/w organizacjami. Województwa świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, warmińsko- mazurskie, podlaskie dzięki reprezentującym je pracownikom regionalnych biur LCOI, zaprezentowały się jako tereny gotowe do  nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi, jak również posiadające ogromny potencjał gospodarczy ze względu na korzystne położenie w centrum Europy.

  - stopka_ue_lgd.jpg

KATARZYNA BAHYRYCZ

   

 

 

 

 

 

Marzena Biskupska
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x