Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7
Znajdujesz się w: Strona główna / Dotacje / Ważne informacje

Ważne informacje

 
- logootypy_lsr_2014_2020.jpg

2017-06-08

 

Planowany termin naboru wniosków

 

Planowany termin naboru wniosków w ramach:

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to wrzesień 2017 r.

2017-06-08

Portal dla beneficjentów/wnioskodawców PROW 2014 - 2020

 

Szanowni Państwo,

Począwszy od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl został uruchomiony specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 są zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców zadań przewidzianych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego jest jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy w ramach PROW 2014-2020, którzy:

. nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

. są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Obowiązek publikacji ogłoszeń wprowadzono na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5), które weszły w życie 18 stycznia 2017 r. W związku z tym, dla umów o przyznanie pomocy zawieranych od 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny, wynikający z art. 43a przedmiotowej ustawy. Ww. przepis określa także przypadki wyłączenia z konieczności stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR będzie możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie ARiMR www.armir.gov.pl
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj.html

Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych będzie możliwe bez konieczności logowania.

2017-06-08

Wnioski i formularze

 

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów.

Dokumenty do pobrania

2017-06-08

Logotypy

 

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na podstawie ww. przepisów opracowana została poniższa „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajdują się w poniższych plikach.

Beneficjent ma obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jeden plakat (o minimalnym formacie A3) lub tablicę z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii gdy całkowite wsparcie publiczne na operację przekracza kwotę 50 tys. euro. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/669 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 w odniesieniu do zmiany i treści programów rozwoju obszarów wiejskich, reklamy tych programów i współczynników przeliczeniowych na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza zmienione zostały przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W załączniku III do rozporządzenia nr 808/2014 beneficjent miał obowiązek zamieścić plakat lub tablicę informacyjną gdy całkowite wsparcie publiczne na operację przekraczało kwotę 10 tys. euro (część 1 pkt 2.2 lit.b). Od dnia 6 maja 2016 r. jest to kwota 50 tys. euro.

Logo PROW 2014-2020

Logo PROW 2014-2020 (kolor) (.rar 444,34 kB)

Logo PROW 2014-2020 (mono) (.rar 424,22 kB)

Logo PROW 2014-2020 (achromatyczne) (.rar 376,35 kB)

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (.pdf 12,49 MB)

Załączniki do księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (.rar 11,7 MB)

LOGOTYP KSOW (.rar 234,39 kB) LOGOTYP LEADER (.rar 68,05 kB) LOGOTYP SIR (.rar 1,14 MB)

Symbol UE (JPG) (.rar 71,45 kB)

Symbol UE (EPS) (.rar 120,54 kB)

Źródło: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

2017-06-08

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

 

Beneficjenci pomocy w ramach PROW 2014-2020 zobowiązani są do informowania o dofinansowaniu z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Zasady rozpowszechniania informacji o otrzymanym wsparciu ze środków UE zostały opisane w „Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poniżej zamieszczamy do pobrania „Księgę wizualizacji znaku PROW 2014-2020”. Więcej informacji nt. „Księgi wizualizacji…” oraz niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl (zakładka PROW 2014-2020/Działania informacyjne PROW 2014-2020/Ksiega wizualizacji i logotypy).

Do pobrania: Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Źródło: www.prow2014-2020.sbrr.pl

 

2017-03-08

Portal dla beneficjentów/wnioskodawców PROW 2014 - 2020

 

Szanowni Państwo,

Począwszy od 18 marca 2017 r. pod adresem
www.portalogloszen.arimr.gov.pl
zostanie uruchomiony specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci
działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani
zamieszczać zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców zadań
przewidzianych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Od dnia
uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie
jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy
tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców,
zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń
ARiMR.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy
wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy w ramach PROW 2014-2020, którzy:

. nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

. są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych -
dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o
wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro
oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na
podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Obowiązek publikacji ogłoszeń wprowadzono na mocy przepisów ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i
1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5), które weszły w życie
18 stycznia 2017 r. W związku z tym, dla umów o przyznanie pomocy
zawieranych od 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować
tryb konkurencyjny, wynikający z art. 43a przedmiotowej ustawy. Ww. przepis
określa także przypadki wyłączenia z konieczności stosowania konkurencyjnego
trybu wyboru wykonawców.

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR będzie możliwe
po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do
zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o
nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z
Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek wraz z instrukcją
wypełniania dostępny jest na stronie ARiMR www.armir.gov.pl
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj.html


Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych będzie możliwe bez
konieczności logowania.

Ważne!

Dla spraw wszczętych i zakończonych podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy
przed dniem 18 stycznia 2017 r. (np. umowy z dnia 31 maja 2016 r. na
operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych") stosuje się zasady
konkurencyjności, wynikające z umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami
(załącznik nr 3 - Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020).


2017-02-08

Udostępniono narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu

 

Szanowni Państwo,

W związku z informacją uzyskaną z ARiMR uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej ARiMR zostało udostępnione narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu.

Arkusz został zamieszczony na stronie internetowej ARiMR (plik.xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z ww. zasadą - ścieżka dostępu do ww. narzędzia:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx

- dla operacji realizowanych w poddziałaniu 19.2 (z wyłączeniem „premii”), w przypadku których jest wymagane przedstawienie biznesplanu:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_inne.xlsx

- dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx

 

2017-02-08

Zawieszenie działania generatora wniosków

 

Szanowni Państwo,

W związku z informacją uzyskaną z ARiMR uprzejmie informujemy, iż możliwość korzystania z generatora wniosków w poddziałaniu 19.2. zostanie czasowo zawieszona do czasu jego aktualizacji (z dniem 21 lutego b.r. generator zostanie wyłączony).

 

2017-01-20

Portal przetargowy w PROW 2014-2020 od marca

 

Portal przetargowy, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności, zostanie uruchomiony 18 marca.

Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

 • wnioskodawców / beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
 • wnioskodawców / beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Wyżej wymieniony obowiązek zostaje wprowadzony na mocy przepisów zmienionej Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wchodzących w życie w dniu 18 stycznia 2017 r. W związku z tym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych od dnia 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny wynikający z art. 43a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5).

Natomiast dla spraw wszczętych i zakończonych podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem 18 stycznia 2017 r. stosuje się Zasady konkurencyjności, wynikające z umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami.

Źródło: https://prow2014-2020.pl/2017/01/18/portal-przetargowy-w-prow-2014-2020-od-marca/

 

2016-12-05

Generator wniosków o przyznanie pomocy dla operacji "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" dla poddziałania 19.2

 

Pragniemy poinformować, że został uruchomiony generator wniosków o przyznanie pomocy dla operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla poddziałania 19.2 w zakresie operacji z podejmowania działalności gospodarczej oraz dla operacji z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego.

Link do generatora
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

W chwili obecnej nie ma obowiązku wypełniania WoPP w udostępnionej Aplikacji. Zachęcamy jednak do skorzystania z możliwości jego wypełnienia wraz z załącznikami (w tym z biznesplanem), co pozwoli uniknąć wielu błędów i pomyłek na przykład w częściach finansowych.

2016-12-02

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2

 

Poniżej zamieszczamy link, pod którym został zamieszczony dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami. Nadmieniamy, że DDD ARiMR będzie aktualizował tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod powyższym linkiem.

 

2016-11-25

Zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowaną Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. W instrukcji dokonano m.in. następujących zmian:

- usunięto zapis dotyczący możliwości zastosowania metody „zaprojektuj-wybuduj”;

- doprecyzowano zapis dotyczący wyliczenia momentu bazowego dla prowadzących działalność sezonową;

- w części dotyczącej limitu pomocy – doprecyzowano, że limity nie mają zastosowania w przypadku, gdy podmiotem jest jednostka sektora finansów publicznych albo LGD – (jednocześnie, zmieniono formatowanie wniosku w wersji edytowalnej w tym zakresie);

- w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania, poza adresem głównego miejsca wykonywania działalności doprecyzowano możliwość wpisania adresu dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pod którym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą.

Informujemy, że wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.

 

2016-11-16

Szanowni Państwo,

 

udostępniamy edytowalne Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z Instrukcjami wypełnienia tabeli w części D formularza.

Niniejsze formularze stanowią załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

2016-11-04

Wysokość otrzymanej pomocy publicznej można sprawdzić na stronie internetowej UOKiK w zakładce pomoc publiczna, dane o udzielonej pomocy - SUDOP

 

2016-10-25

 

Spotkania informacyjno – konsultacyjne

 

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi od 14 listopada do 13 grudnia 2016 roku naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

 • I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej
 • I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej
 • I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

odbędą się spotkania informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu.

Harmonogram spotkań w gminach:

4 listopada 2016

godz. 10.00 Bodzentyn - Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11

godz. 13.00 Łączna - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Czerwona Górka 1B

7 listopada 2016

godz. 10.00 Wąchock - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

godz. 13.00 Suchedniów - Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5

9 listopada 2016

godz. 10.00 Górno - Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79A

godz. 13.00 Masłów - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie, ul. Księdza Józefa Marszałka 30

 

2016-10-20

19 października o godz. 10.00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach ul. Partyzantów 3 odbyło się spotkanie szkoleniowo informacyjne przeprowadzone w związku z planowanymi w listopadzie 2016 roku naborami wniosków.

Spotkanie poprowadził Pan Łukasz Skórski Z-ca Kierownika Biura PROW Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność otrzymały wiele ważnych i cennych informacji dotyczących wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz w zakresie przygotowania biznesplanu.

Prezentacja Biznesplan

2016-10-12

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – konsultacyjne

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi w listopadzie 2016 roku naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

 • I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej
 • I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej
 • I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

19 października o godz. 10.00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach ul. Partyzantów 3, odbędzie się spotkanie informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Spotkanie poprowadzi Pan Łukasz Skórski Z-ca Kierownika Biura PROW Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Konsultacje będą dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu telefonicznie: 41 26 08 153 lub 606 666 339 w godzinach 7.30 - 15.30 lub mailowo: sekretariat@wokollysejgory.pl – liczy się kolejność zgłoszeń.

O terminach kolejnych spotkań w pozostałych gminach będziemy informować Państwa na bieżąco.

2016-10-05

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

Beneficjenci Przedsięwzięcia: I.II.2.Rozwój działalności gospodarczej do wniosku o przyznanie pomocy powinni załączyć Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa- jest to załącznik obowiązkowy dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, który wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W przypadku wspólników spółki cywilnej należy dołączyć dokument:
- odrębnie przez każdego ze wspólników, jako przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą we własnym imieniu, oraz
- przez wspólników łącznie w odniesieniu do przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki cywilnej.

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa pdf

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa xls

Zasady wypełniania Oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

 

2016-10-05

INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU

 

Informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukazał się dokument: Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Zachęcamy do zapoznanaia się z dokumentem.

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

2016-10-04

Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca możliwości zakupu koni i psów

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca możliwości zakupu koni i psów na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Interpretacja MRiRW

2016-09-29

Planowane spotkania informacyjno – konsultacyjne

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi w terminie 31.10.2016 – 30.11.2016 naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

 • I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej
 • I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej
 • I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

w październiku 2016 roku w każdej z gmin z obszaru działania LGD (Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock) odbędą się spotkania informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Konsultacje będą ponadto szansą wyjaśnienia wielu wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku.

Wkrótce podamy szczegółowy harmonogram spotkań.

 

2016-09-28

Uzgodnienie terminu naboru wniosków

 

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” informuje, iż w dniu 28 września 2016 roku zwrócił się do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcachz prośbą o uzgodnienie terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

 • I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej
 • I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej
 • I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Planowany termin naboru wniosków to 31.10.2016 – 30.11.2016 r.

 

2016-09-08

Zmiana formularzy wniosków o przyznanie pomocy

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390),informujemy że uległy zmianie formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

Aktualne wzory wniosków i innych formularzy:

Operacje inne i własne (rozwój działalności gospodarczej, operacje własne i inne)

 

Operacje typu premie (podejmowanie działalności gospodarczej)

 

Operacje typu granty

 

2016-09-07

Numer identyfikacyjny producenta

 

Uprzejmie informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań zaplanowanych w LSR musi posiadać numer identyfikacyjny producenta nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów (o ile taki dotychczas nie został już nadany) należy składać w powiatowym biurze biurze ARiMR.

Powiat kielecki: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Biuro Powiatowe ul. Magazynowa 4, Kielce 25-565, tel. 41 334 01 10

Powiat skarżyski: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Biuro Powiatowe ul. Żeromskiego 48, Skarżysko Kamienna 26-110, tel. 41 252 88 70

Powiat starachowicki: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Biuro Powiatowe ul. Kościelna 30, Starachowice 27-200, tel. 41 275 96 90

Wniosek do pobrania

2016-08-04

Kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

 

Przez projekt zgodny z LSR rozumie się projekt, który: zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników, jest zgodny z PROW na lata 2014-2020. Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające z LSR. Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu i treść LSR.

Kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Kryteria wyboru operacji innych i własnych

Kryteria wyboru grantobiorców

2016-05-31

Dyżury pracowników i członków Zarządu w gminach LGD

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU
W GMINACH
STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY”

 

WĄCHOCK

poniedziałki, w godzinach 10.00 – 12.00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku
ul. Kościelna 7
27-215 Wąchock

SUCHEDNIÓW

poniedziałki, w godzinach 12.30 – 14.30
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniów

BIELINY

poniedziałki, w godzinach 15.00 – 18.00
Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny

BODZENTYN

wtorki, w godzinach 8.30 – 10.30
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
Rynek Górny 11
26-010 Bodzentyn

GÓRNO

wtorki, w godzinach 11.00 – 13.00
Gminny Ośrodek Kultury w Górnie
Górno 79A
26-008 Górno

MASŁÓW

wtorki, w godzinach 13.30 – 15.30
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie
ul. Księdza Józefa Marszałka 30
26-001 Masłów

ŁĄCZNA

wtorki, w godzinach 16.00 – 18.00
Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej
Czerwona Górka 1B
26-140 Łączna

 

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Wysokość otrzymanej pomocy publicznej można sprawdzić na stronie internetowej UOKiK w zakładce pomoc publiczna, dane o udzielonej pomocy - SUDOP

Lucyna Micek
 • Bieliny
 • Bodzentyn
 • Górno
 • Łączna
 • Masłów
 • suchedzinów
 • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x