Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Monitoring i ewaluacja LSR

 

- logootypy_lsr_2014_2020.jpg

2017-06-02

 

Konsultacje zmian w kryteriach wyboru operacji

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" zaprasza do włączenia się w proces zmiany kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD).

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w kryteriach wyboru - zmiany zostały oznaczone.

1. Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Formularz zgłaszania uwag- pdf.jpg Formularz zgłaszania uwag- word.jpg

 

2. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

Formularz zgłaszania uwag- pdf.jpg Formularz zgłaszania uwag- word.jpg

 

3. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III

Formularz zgłaszania uwag- pdf.jpg Formularz zgłaszania uwag- word.jpg

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny lub na adres e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl w terminie do 18 czerwca 2017 roku.

 

2017-05-10

Odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne

 

W dniu 8 maja 2017 roku w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” (Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II i Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych) oraz Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” (Lokalne kryteria wyboru grantobiorców).

Podczas spotkania, które prowadziła Prezes Zarządu Anna Łubek wraz z Dyrektorem Biura Lucyną Micek zostały przedstawione kryteria obowiązujące w dotychczas ogłaszanych naborach oraz poddano je dyskusji. Wspólnie ze zgromadzonymi został ustalony termin składania wniosków z proponowanymi zmianami kryteriów, tj. 16 maja 2017 r. Szczegóły dotyczące zmiany kryteriów dostępne są w artykule: Zmiany kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych)

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

 

2017-05-09

Zmiany kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" zaprasza do włączenia się w proces zmiany kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD).

Prosimy o składanie wniosków z proponowanymi zmianami:

1. Kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”:

2. Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”:

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” nr 7/12/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 oraz Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” nr 9/12/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 do wniosku dotyczącego zmiany kryteriów należy załączyć:

1) propozycje zmiany kryteriów, które:

 • posiadają metodologię wyliczania,
 • są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych,
 • dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości;

2) uzasadnienie każdego proponowanego kryterium;

3) zestawienie uwag do proponowanych kryteriów ze wskazaniem imienia i nazwiska lub nazwy zgłaszającego.

Przypominamy, iż zgodnie z wytycznymi programów finansujących RLKS kryteria wyboru operacji powinny być:

1) obiektywne,

2) niedyskryminujące,

3) przejrzyste,

4) powiązane z diagnozą obszaru,

5) bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji, które przyczyniają się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu,

6) mierzalne, a w przypadku kryteriów jakościowych powinny zawierać szczegółowy opis podejścia do ich oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia; w przypadku kryteriów mierzalnych należy jasno określić wymogi konieczne do uzyskania danej liczby punktów nie tylko w odniesieniu do maksymalnej wartości; w przypadku kryteriów jakościowych konieczne jest wymaganie od każdego członka pisemnego uzasadnienia przyznanej liczby punktów,

7) kryteria posiadają dodatkowe opisy/definicje oraz sposób przyznawania wag
nie budzi wątpliwości,

8) dookreślone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisaniem zasad przyznawania punktów w przedziale minimum – maksimum

oraz zgodnie z EFRROW premiowane przez LGD będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów:

1) generujące nowe miejsca pracy,

2) innowacyjne,

3) przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu,

4) realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju),

5) ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.

Wnioski z proponowanymi zmianami kryteriów prosimy przesyłać do dnia 16 maja 2017 roku na adres:
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry", ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny lub mailowo na adres: sekretariat@wokollysejgory.pl

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych)

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

 

2017-01-09

Odbyły się otwarte spotkania informacyjno - konsultacyjne

 

W dniu 4 i 5 stycznia 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącznej, Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku, Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie, Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie, Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach odbyły się otwarte spotkania konsultacyjne.

Osoby obecne na spotkaniach uzyskały informacje dotyczące stopnia wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz informacje o planowanych naborach w 2017 roku.

Galeria

2016-12-29

Otwarte spotkania spotkania informacyjno - konsultacyjne

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z realizacją LSR odbędą się otwarte spotkania konsultacyjne podczas których przedstawiciele LGD będą informować o stopniu wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej oraz o planowanych naborach w 2017 roku.

Harmonogram spotkań w gminach:

4 stycznia 2017

 • godz. 9.00 Łączna – Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Czerwona Górka 1B
 • godz. 11.00 Suchedniów – Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5
 • godz. 13.00 Wąchock - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

5 stycznia 2017

 • godz. 9.00 Górno - Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79A
 • godz. 11.00 Masłów - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie, ul. Księdza Józefa Marszałka 30
 • godz. 14.00 Bodzentyn – Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, Rynek Górny 11
 • godz. 16.00 Bieliny - Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3

2016-11-16

 

Zapraszamy do konsultacji oraz zgłaszania uwag do aktualizacji LSR na lata 2016 - 2022

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją LSR w zakresie limitu środków finansowych dla LGD w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” rozpoczyna proces konsultacji proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock – zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 30 listopada 2016 roku na adres e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl lub przesłać/dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022

 

2016-09-14

 

Zapraszamy do konsultacji oraz zgłaszania uwag do aktualizacji LSR na lata 2016 - 2022

 

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją LSR w zakresie załącznika nr 2 Podstawowe zasady ustalania wysokości wsparcia na realizację operacji w ramach LSR tj. określenie intensywności pomocy w zależności od kategorii beneficjenta lub rodzaju operacji – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” rozpoczyna proces konsultacji proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock – zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 28 września 2016 roku na adres e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl lub przesłać/dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022

2016-05-09

Zapraszamy do konsultacji oraz zgłaszania uwag do aktualizacji LSR na lata 2016 - 2022

 

W związku z dostosowaniem LSR do kwoty środków, pozyskanych w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w szczególności w zakresie wskaźników realizacji LSR, planu działania,budżetu i planu komunikacji, Stowarzyszenie rozpoczyna proces konsultacji proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock - zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 23 maja 2016 roku na adres e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl. lub przesłać/dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022

016-04-28

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w kryteriach wyboru.

 

30 marca 2016 roku Komisja ds. Wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność uchwałą nr 27/2016 dokonała warunkowego wyboru Lokalnej Strategii Rozwoju złożonego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” do współfinansowania ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020. W załączniku nr 1 do w/w uchwały zawarto informację dotyczącą zmian jakie należy wprowadzić w kryteriach wyboru operacji.

W związku z tym Stowarzyszenie rozpoczyna proces konsultacji proponowanych zmian w dokumentach ( zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym)

1. Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Formularz zgłaszania uwag- pdf.jpg Formularz zgłaszania uwag- word.jpg

 

2. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

Formularz zgłaszania uwag- pdf.jpg Formularz zgłaszania uwag- word.jpg

 

3. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III

Formularz zgłaszania uwag- pdf.jpg Formularz zgłaszania uwag- word.jpg

 

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w kryteriach wyboru.

Wypełniony formularz prosimy przesłać lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny lub na adres e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl w terminie do 12 maja 2016 roku.

 • Bieliny
 • Bodzentyn
 • Górno
 • Łączna
 • Masłów
 • suchedzinów
 • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x